logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

เกี่ยวกับจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=1 

 

ตราประจำจังหวัดสุโขทัย

  ภาพพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง

 ประทับบนพระแท่นมนังคศิลา ปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข

 และทรงบริหารราชอาณาจักรแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองที่สุดในช่วงปี

 พ.ศ.1822 ถึง พ.ศ.1842

 

 

 คำขวัญจังหวัดสุโขทัย

                                                          "มรดกโลกล้ำเลิศ         กำเนิดลายสือไท

                                             เล่นไฟลอยกระทง         ดำรงพระพุทธศาสนา

                                             งามตาผ้าตีนจก            สังคโลกทองโบราณ 

                                             สักการแม่ย่าพ่อขุน        รุ่งอรุณแห่งความสุข"

 

    http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=2

ธงประจำจังหวัดสุโขทัย 

 

  http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=3                   http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=4

ดอกไม้ประจำจังหวัด "ดอกบัวหลวง"     ต้นไม้ประจำจังหวัด "ตาลโตนด" 

 

    http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=5

พันธุ์ไม้มงคลที่ได้รับพระราชทาน "มะค่าโมง"

 

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=7   http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=6   http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=9 

     สุโขทัย ในอดีตเคยเป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทย เมื่อ 700 ปีมาแล้ว ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง สุโขทัยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 427 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 6,596 ตารางกิโลเมตร
     คำว่า "สุโขทัย มาจากคำสองคำคือ "สุข+อุทัย หมายความว่า "รุ่งอรุณแห่งความสุข สุโขทัยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1800
     สุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและขาวต่างประเทศ เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่ง UNESCO ยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกทั้งสุโขทัยเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรม อารยธรรมและประเพณีที่มีชื่อเสียง เช่น ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว รวมถึงสินค้าของฝากที่มีเอกลักษณ์และได้รับการคัดสรร เป็นสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

 

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=11

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=9 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=10 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=12

     มรดกโลกทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 มรดกที่ปรากฏหลักฐานแห่งความเจริญ บันทึกไว้ในหลักศิลาจารึก "มรดกความทรงจำแห่งโลก เป็นสถานที่รวบรวมโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยสุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=13 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=14 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=15

     เป็นมรดกโลกอีกแห่งที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO เป็นมรดกโลกที่มีอุดมสมบูรณ์ที่สุด ร่มรื่นภูมิทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ ที่เชื่อมโยงหลากหลายศิลปะ เช่น ศิลปะล้านนา อยุธยา จีนและขอม มาเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยได้อย่างสวยงาม บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของคนไทยที่มีต่อชาวต่างชาติในยุคสุโขทัย

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=16 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=17 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=18

     เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีอยู่ภายในกำแพงเมืองสุโขทัย เช่น พระพุทธรูปสำริด เครื่องถ้วย ชาม สังคโลก เงินตราและเครื่องศาสตรวุธ เป็นต้น ทำให้เห็นอดีตของราชธานีที่เจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการค้า การผลิตสินค้าสังคโลกส่งออกต่างประเทศที่เป็นความภาคภูมิของคนไทยพระพุทธรูป

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวรรควรนายก

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=19 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=20 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=21

     เป็นที่จัดแสดงพระพุทธรูปในสมัยต่างๆ เครื่องถ้วยสังคโลก รวมทั้ง แสดงเครื่องถ้วยชามสมบัติใต้ท้องทะเลที่งมได้จากแหล่งเรือลมในอ่าวไทย

พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=22   http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=24

      ตั้งอยู่บริเวณริมถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 4 ตำบลบ้านลุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พิพิธภัณฑ์ สังคโลกเกิดขึ้นจากความคิดและความตั้งใจของคุณดำรงค์ และคุณกุศล สุวัฒนเมฆินทร์ ซึ่งเป็นชาวสุโขทัยโดยกำเนิด โดยมุ่งหวังจะนำความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของเมืองสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของไทย และผลงานศิลปะชั้นเอกสมัยสุโขทัย มานำเสนอให้คนไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมกันประจักษ์ในความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของเมืองสุโขทัย ท่านได้นำของสะสมที่เก็บรวบรวมมาเป็นเวลากว่า 50 ปี อันได้ แก่พระพุทธรูป เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญยิ่งคือ  เครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัย มาจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐานเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนสุโขทัยในสมัยโบราณ

พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=25 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=26 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=27

     ตั้งอยู่ที่บ้านหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว แสดงเรื่องราวผ้าทอมือลายโบราณ สะสมผ้าเก่าที่มีอายุเกิน 100 ปี ผ้าตีนจกลวดลายต่างๆ ผ้าคลุมหัวช้างลวดลายโบราณ ผ้าขิด ผ้าขาวม้า ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ เป็นเสมือนหนึ่ง การเก็บบันทึกประวัติศาสตร์เรื่องราวของผ้าทอมือลายโบราณ เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความวิจิตรและยังเป็นพิพิธภัณฑ์ทางปัญญาสำหรับผู้สนใจใฝ่เรียนรู้เรื่องผ้าทอมือของไทย ได้เป็นอย่างดี

 

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=28 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=29 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=30

       ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติขนาดใหญ่ ประกอบด้วย น้ำตก 3 สาย คือ น้ำตกตาดดาว น้ำตกตาดเดือน น้ำตกห้วยทรายขาว อีกทั้งยังมีถ้ำธาราวสันต์ ถ้ำค้างคาว โป่งน้ำเดือด ต้นสมพงษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้เฉพาะถิ่นที่น่าสนใจ อุทยานฯ แห่งนี้มีความพร้อมในการบริการที่พัก ร้านอาหาร คนนำเที่ยว แนะนำให้เที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาว ประมาณเดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=31 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=32 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=33

     เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยไว้พร้อมกับพื้นที่ทางธรรมชาติ ในสมัยก่อนเรียกป่านี้ว่า "ป่าเขาหลวง มีขุนเขาที่สูงเด่นเป็นสง่า คือ ยอดเขาหลวง ภายในอุทยานฯ มีสัตว์ป่า เช่น วัวแดง เก้ง หมี หมูป่า นกกระเต็น และนกนางเอ็น พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ สัก ตะเคียน เต็ง รัง พืชสมุนไพร และว่าน น้ำตกที่สวยงาม และถ้ำต่างๆ ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สภาพอากาศบนยอดเขาหนาวเย็นตลอดปี มีเมฆหมอกปกคลุมมากในช่วงฤดูหนาว

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=34 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=35

     เป็นถ้ำที่มีพื้นที่โล่งกว้าง ด้านบนมีปล่องแสงพระอาทิตย์ส่องลงมาได้และยังมีแผ่นศิลาจารึกเป็นภาษาสุโขทัยปรากฏอยู่ในถ้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวกินแมลงหลายชนิดที่สำคัญ คือ ค้างคาวปากย่น จะออกหากินในตอนเย็น โดยบินต่อกันเป็นทิวสายสวยงามน่าประทับใจแก่ผู้พบเห็น

เทศกาลและประเพณี

ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=36 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=37 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=38

     จัดขึ้นในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี (ประมาณเดือนพฤศจิกายน) เป็นงานที่ชาวสุโขทัย ได้นำอารยธรรมแห่งอดีตที่บันทึกไว้ในหลักศิลาจารึกถ่ายทอดออกมาเป็นการแสดงให้ได้ชื่นชมในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในบริเวณเมืองมรดกโลก เพื่อให้เป็นศูนย์รวมแห่งความซาบซึ้งใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

บวชช้างหาดเสี้ยว

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=39 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=40 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=41

     ประเพณีบวชช้างหรือที่เรียกว่า "แห่ช้าง อยู่เคียงคู่ผู้คนชาวสุโขทัยมานานแล้ว โดยจัดงานในวันที่ 7 8 เมษายนของทุกปี กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่นาคด้วยช้างการทำขวัญนาคแบบดั้งเดิมการละเล่นต่างๆ

พิชิตยอดเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=42 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=43 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=44

     วันเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม เชิญร่วมพิชิตยอดเขาสูง 1,200 เมตร ชมความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและศึกษาสมุนไพรนับหมื่นชนิดที่เขาพรรยาแห่งนี้

 

การเดินทาง

การเดินทางภายในจังหวัด

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=46

     1. รถโดยสารรอบเมือง (รถสองแถวสีม่วง-ชมพู)  รับ-ส่งภายในตัวเมือง-สถานีขนส่ง  อัตราค่าโดยสาร  4 บาทตลอดสาย  ยกเว้นเวลา 18.00-06.00 น.  ใช้อัตราแบบเหมาจ่าย
     2. รถยนต์รับจ้างสองแถว รับ-ส่งจาก ตัวเมือง-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อัตราค่าโดยสาร 8 - 12 บาท
     3. รถตุ๊กตุ๊ก ค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย ประมาณ 30-50 บาทต่อคัน
     4. มอเตอร์ไซต์รับจ้าง  ค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย ประมาณ 20-50  บาทต่อคัน
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักงานขนส่งจังหวัด  โทร. 0-5561-2731, 0-5561-0005

 

รถยนต์

     จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทางคือ
     1.  จากทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอพรานกระต่าย อำเภอคีรีมาศเข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 440 กิโลเมตร
     2. จากทางหลวงหมายเลข 1 ไปจนถึงประมาณกิโลเมตรที่ 50 บริเวณแยกอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32  ผ่านพระนครศรีอยุธยามุ่งสู่นครสวรรค์ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 117 ตรงเข้าพิษณุโลก ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 427 กิโลเมตร
 
เครื่องบิน

     บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปลงที่จังหวัดพิษณุโลกทุกวัน จากนั้นให้เดินทางต่อโดยรถประจำทางไปสุโขทัยอีกประมาณ 118 กิโลเมตร สอบถามเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1566, 0 - 2280 - 0060, 0 - 2628 - 2000 สาขาพิษณุโลก โทร. 0 - 5524 - 2971-2    และ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด  มีเที่ยวบินที่บินตรงไปสุโขทัยทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยว เวลา 9.20 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 - 2229 - 3456-63 สาขาสุโขทัย โทร. 0 - 5564 - 7225-6

รถไฟ

     การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถด่วนและรถเร็วออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปลงที่สถานีสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลกทุกวัน  นอกจากนี้ ยังมีขบวนรถด่วน และรถเร็วออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปลงที่พิษณุโลก แล้วให้เดินทางต่อโดยรถประจำทางไปสุโขทัยอีกประมาณ 59 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 - 2223 - 7010, 0 - 2223 - 7020

 

อาณาเขต

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=49

     ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  จังหวัดแพร่
     ทิศใต้     ติดต่อกับ  จังหวัดกำแพงเพชร
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์
     ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  จังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง

ที่พักในอำเภอเมืองสุโขทัย  

     โรงแรมไพลินสุโขทัย โทร. 055-613310-11
     โรงแรมอนันดามิวเซียม แกลรี่ โทร. 055-622428-31
     โรงแรมพอดี โทร. 055- 651041-4
     โรงแรมสุโขทัยออร์คิด โทร. 055-611193-4
     โรงแรมราชธานี โทร. 055-611031
     โรงแรมริเวอร์วิว สุโขทัย โทร. 055-611656
     โรงแรมชินวัฒน์ โทร. 055-611385
     โรงแรมเรือนไทย โทร. 055-612444
     ฟ้าเรือนไทยรีสอร์ท โทร. 055-633469, 085-8748575
     เกสเฮาท์ โลตัลวิลเลจ โทร. 055-621484
     สุโขทัย คันทรี รีสอร์ท แอนด์สปา โทร. 055-633333, 081-9723274
     ศุภวรรณ บ้านหมอ รีสอร์ท โทร. 055-633131
     โรงแรมลีเจ้นด้า โทร. 055-697-249  
     โรงแรมทองโฮเตล โทร. 055-611-628  
     โรงแรมเฟิร์ส โทร. 055-611-768  
     โรงแรมพงษ์เพชร โทร. 055-611-208  
     โรงแรมเดอะเบสท์เฮ้าส์ โทร. 055-614-346  
     โรงแรมวีไอพี โทร. 055-610-977  
     เคียงดินรีสอร์ท โทร. 055-622-079  
     โรงแรมธาราบุรี รีสอร์ท โทร. 055-629-523  
     โรงแรมทิวสนรีสอร์ท โทร. 055-622-019  
     เจเจ เกสท์เฮ้าส์ โทร. 055-620-095  
     สบายดี เกสท์เฮ้าส์ โทร. 055-616-303  
     99 เกสท์เฮ้าส์ โทร. 055-611-315  
     โคคูณ เกสท์เฮ้าส์ โทร. 055-612--081  
     TR เกสท์เฮ้าส์ โทร. 055-613-663  
     สุโขทัย เกสท์เฮ้าส์ โทร. 055-610-453  
     การ์เด้นเกสท์เฮ้าส์ โทร. 055-611-395  
     บ้านไทยเกสท์เฮ้าส์ โทร. 055-610-163  
     ภู่อรุณเกสท์เฮ้าส์ โทร. 055-620-911  
     เมืองเก่าเกสท์เฮ้าส์ โทร. 055-697-515  
     วิฑูรย์เกสท์เฮ้าส์ โทร. 055-633-397  
     เมาเท่นเกสท์เฮ้าส์ โทร. 081-740-4449  
     เฟรนด์เฮ้าส์ โทร. 055-610-172  
     ริเวอร์เฮ้าส์ โทร. 055-620-396  
     บ้านภูผาหลวง โทร. 055-622-311  
     แอทโฮมเกสท์เฮ้าส์ โทร. 055-610-172  
     สิริต้าเพลส โทร. 055-628-4147
     ดีดีรีสอร์ท โทร. 055-651-041 ถึง 2  
     สกายเฮ้าส์  โทร. 055-612-237  
     ออร์คิดไฮบิคัสเกสท์เฮ้าส์ โทร. 055-672-666  
     ไทยเกสท์เฮ้าส์ โทร. 055-612-853  
     old city เกสท์เฮ้าส์ โทร. 055-697-515  
     ดรีมเกสท์เฮ้าส์ โทร. 055-612-081  
     T.K รีสอร์ท โทร. 055-611-563  
     ศรีณัฐ รีสอร์ท โทร. 089-828-8558  
     หมู่บ้านไทย โทร. 055-697-275  
     คันทรีรีสอร์ท โทร. 055-697-179  
     ห้องพักป้าทองสุข โทร. 055-612-449  
     สุโขทัย โฮเทล โทร. 086-440-9271

ร้านค้าของฝาก

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=53 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=54 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=55

     ร้านสุเทพสังคโลก โทร. 0-5568-7036 
     ร้านอุษาสังคโลก โทร. 0-5563-3058
     ร้านสมศักดิ์ โทร. 0-5567-9186-7
     ร้านสมสมัย โทร. 0-5567-9095
     ร้านอรอนงค์ช่างทอง โทร. 0-5567-9229-30
     ร้านดวงสุรัตน์เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0-5561-2903
     ร้านเบญจวรรณ โทร. 0-5561-0356
     ร้านขวัญ พลเหิม โทร. 0-5563-1402
     ร้านลำตัดเงินโบราณ โทร. 0-5563-1589
     ร้านลูกเจิม โทร. 0-5567-9214
     ร้านพัณนิดาผ้าทอ โทร. 0-5567-1129
     ร้านสาร โทร. 0-5567-1143
     ร้านสุนทรีผ้าไทย โทร. 0-5567-1321
     ร้านโสภาผ้าพื้นเมือง โทร. 0-5563-0060
     ร้านแอ๋วซุปเปอร์มาเก็ต โทร. 0-5569-3504
     ร้านคุณตา โทร. 0-5561-2112
     ร้านครูแอ๋ว โทร. 0-5561-2037

ร้านอาหารในจังหวัดสุโขทัย

http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=56 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=57 http://192.168.9.55/tanarak/admin/admin_province/news_pic.php?newsId=132&orderNo=58

     ร้านเดอะคอฟฟี่คัพ โทร. 0-5563-3480
     ร้านก๋วยเตี๋ยวตาพุทธ โทร. 0-5568-2068
     สวนอาหารแก่งสัก โทร. 0-5561-1179 ต่อ 164, 0-5564-2427
     แต๋ว โทร. 0-5567-1492
     กุหลาบ โทร. 0-5567-1151
     วังยม โทร. 0 5561-1179
     ห้องอาหารแมสสีย์คอฟฟี่ช๊อพ โทร. 0-5564-1259
     วีว่าคาเฟ่ โทร. 0-5564-1722
     ร้านอาหารไร่อิ่มเอม โทร. 0-5561-3075-6, 0-5561-0578
     ร้านจ๊ะเอ๋ โทร. 0-5564-2341
     โกเฮง โทร. 0-5564-1616
     อำไพโภชนา โทร. 0-5561-1289
     ห้องอาหารบัวหลวง โทร. 0-5561-1193-4
     ห้องอาหารตระพังทอง โทร. 0-5561-3310-5
     สุโขทัยสุกี้โคคา โทร. 0-5561-1567
     สินวนารีสอร์ท โทร. 0-5569-7521-2, 0-5569-7503
     สมพลโภชนา โทร. 0-5561-1461
     ร้านอาหารไร่อิ่มเอม โทร. 0-5561 3075-6, 0-5561-3578
     ราชธานีคาเฟ่ โทร. 0-5561-1031
     ภัตตาคารดงตาล โทร. 0-5561-2645

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดสุโขทัย

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย โทร. 0-5561-6228, 0-5561-6366
     ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0-5561-1619
     ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย โทร. 0-5567-1466
     สถานีตำรวจภูธร  โทร. 191, 0-5561-1199, 0-5561-3112
     โรงพยาบาลสุโขทัย โทร. 0-5561-1702, 0-5561-1782
     สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0-5561-3296
     ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 0-5524-5357, 0-5524-5358
     บริษัทขนส่ง จำกัด โทร. 0-5561-3296
     วินทัวร์ โทร. 0-5561-1039
     พิษณุโลกยานยนต์ โทร. 0-5525-8941, 0-5525-8647
     ไปรษณีย์จังหวัด โทร. 0-5561-1645
     สนามบินสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ โทร. 0-5561-2448
     สายการบินไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5525-8029, 0-5525-8020
     สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โทร. 0-5561-1619

10 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 2912 ครั้ง