logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ นางสาวพิชามญช์ุ  บุญเกตุ
เริ่มดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  
จนถึงปัจจุบัน

นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์1 นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
ถึงวันที่ 4 พฤษจิกายน 2563

 

นายพรชัย พงษ์ภู่
เริ่มดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

 

นางสาธินี เมนะปรีย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

 

นายสุพจน์ รักษ์กำปั่น
เริ่มดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

 

นายปั้น เปล่งผิว
เริ่มดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

 

นายกงใจ ชัยมาตย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550

 

 

10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2907 ครั้ง