logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • รายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (แบบ ธร.3801)
  27 กรกฎาคม 2566
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
  13 กรกฎาคม 2566
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  16 กันยายน 2564
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  16 กันยายน 2564
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  16 กันยายน 2564
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.03)
  16 กันยายน 2564
 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.6)
  16 กันยายน 2564
 • แบบแจ้งขอรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทบ.3)
  16 กันยายน 2564
 • แบบแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)
  16 กันยายน 2564
 • แบบฟอร์ม ขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ
  13 กุมภาพันธ์ 2563
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  3 มีนาคม 2558
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  3 มีนาคม 2558
 • คำร้องทั่วไป
  3 มีนาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร