logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและการขึ้นบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  25 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและการขึ้นบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  24 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  17 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่ใช้ในการสอบ
  11 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  30 เมษายน 2564
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  31 มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานบริการ
  25 มีนาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  15 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  4 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 สิงหาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  19 สิงหาคม 2563
 • ประกาศ แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วัน เวลาและสถานที่
  13 สิงหาคม 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วัน เวลาและสถานที่
  30 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  17 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  19 มิถุนายน 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วัน เวลาและสถานที่
  4 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  20 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  11 กันยายน 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.)
  30 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.)
  20 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  14 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่
  25 เมษายน 2562
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  9 เมษายน 2562
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่
  31 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  18 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  24 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ
  10 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  27 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
  25 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  22 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  8 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  18 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  30 เมษายน 2558
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  2 เมษายน 2558