logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  27 ธันวาคม 2566
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลาและสถานที่
  21 ธันวาคม 2566
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  13 ธันวาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  27 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  30 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  29 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  22 สิงหาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  8 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
  24 มีนาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
  21 มีนาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
  3 มีนาคม 2566
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านมาการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  22 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  17 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  15 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  2 สิงหาคม 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  22 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างสำรวจ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบตามประกาศนี้
  20 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  12 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
  22 มิถุนายน 2565
 • ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและการขึ้นบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  25 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและการขึ้นบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  24 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  17 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่ใช้ในการสอบ
  11 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  30 เมษายน 2564
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  31 มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานบริการ
  25 มีนาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  15 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  4 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 สิงหาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  19 สิงหาคม 2563
 • ประกาศ แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วัน เวลาและสถานที่
  13 สิงหาคม 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วัน เวลาและสถานที่
  30 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  17 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  19 มิถุนายน 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วัน เวลาและสถานที่
  4 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  20 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  11 กันยายน 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.)
  30 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.)
  20 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  14 พฤษภาคม 2562